สวธ.หวังร้านเกมช่วยพัฒนาสังคมไทย

สวธ.สัมมนาผู้ประกอบการร้านเกม หวังช่วยพัฒนาสังคมไทย ขณะที่ “สดใส”เผยร้านเกมมีปัญหาน้อยลงมาก เพราะปฎิบัติตามกกม. จากการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เรื่อง “แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้เชิญผู้แทนร้านเกม

ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมและคาราโอเกะ และกลุ่มบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์วีดิทัศน์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง กว่า 300 คน มาร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการอยู่ในกรอบของกฎหมายและจริยธรรม ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อการศึกษา ลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งไม่ตกอยู่ในภาวะติดเกมหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากการเล่นเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ในการหาข้อยุติ ข้อสรุป ความพึงพอใจและหลักการที่ตรงกัน รวมถึงประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของชาติ

ด้าน น.ส.สดใส จำเนียรกุล ผอ.สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าร้านเกมมีปัญหาน้อยลงมาก เพราะผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ สวธ.ก็ยังคงมุ่งหวังให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และตระหนักถึงโทษ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดที่กำหนดไว้ เช่น ลักษณะอาคารและสถานที่ตั้ง เงื่อนไขข้อปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง บทกำหนดโทษเมื่อมีการกระทำฝ่าฝืน เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบกิจการให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป ทั้งนี้ สวธ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการได้รับทราบถึงช่องทางการยื่นขอใบอนุญาต รวมถึงการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและอำนวยความสะดวก ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews